14 Dec

โฆษกกลาโหมวอนสังคมช่วยกันเตือนสติไม่ยั่วยุให้ขัดแย้ง

โฆษกกลาโหม วอนสังคมช่วยกันเตือนสติ ไม่ยั่วยุให้ขัดแย้ง แตกสามัคคีกันในสังคมกรณีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ ถือเป็นเรื่องปกติในวิถีประชาธิปไตย ที่เราต่างต้องรับฟังและเรียนรู้ร่วมกันไป และเชื่อว่าหัวหน้าพรรคการเมืองที่จัด มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอ ที่จะไม่สร้างปัญหายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม

หรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อหลักกฎหมาย ซึ่งเราทุกคนต่างได้รับบทเรียนจากอดีตและความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกันมาแล้ว พร้อมขอยืนยันถึง เจตนาและความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายร่วมกัน ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนส่วนใหญ่ มิให้ได้รับผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและมีความปลอดภัยภายใต้กรอบกฎหมาย โดยเฉพาะไม่ต้องการให้มีการเผชิญหน้าหรือใช้ความรุนแรงกันในทุกกรณี จึงขอให้ประชาชน เชื่อมั่นและไว้ใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในภาพรวมฝ่ายความมั่นคง ยังก็มีความกังวลอยู่บ้าง หากมีการปลุกปั่น ยั่วยุ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวหรือไม่ครบถ้วน ทั้งในพื้นที่ชุมชุนหรือในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งผิดกฎหมายและที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน จึงขอให้ประชาชนร่วมกันเตือนสติและใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของบุคคลใด ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันดังเช่นอดีต