17 Jul

การเสนอชื่อเป็นทูตสหรัฐฯ ประจำไทยคนใหม่

ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อนาย Michael George DeSombre เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยขณะนักกฎหมายจากรัฐอิลลินอยส์ เป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการในเอเชีย นอกจากเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งในองค์การต่างๆ แล้วมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และอาศัยอยู่ในเอเชียในช่วง 20 ปีหลังนี้

นาย Michael George DeSombre สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ และปริญญาโทด้านเอเชียศึกษา จากมหาวิทยาลัย Stanford และได้รับปริญญากฎหมายเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย Harvard ด้วย ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐก่อนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ